Όροι Χρήσης
Ο χρήστης των υπηρεσιών του Quotes.gr αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας σελίδας, οι οποίοι δύνανται να μεταβάλλονται όποτε η εταιρεία που επιμελείται το Quotes.gr ("Εταιρεία") το κρίνει σκόπιμο, εφόσον αναρτώνται στην παρούσα σελίδα.
Η "Εταιρεία" παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής των συνδρομών, είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας.
Η "Εταιρεία" είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει τα χρήματα που έχετε καταβάλλει για την ενεργοποίηση της συνδρομής σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε, σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ζητήσετε την ακύρωση της συνδρομής σας εντός 10 εργάσιμων ημερών.
Η "Εταιρεία" δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι σύμφωνη με:
  • τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003)
  • το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση
  • τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η "Εταιρεία" καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα που παρέχονται ("δεδομένα") να προέρχονται από αξιόπιστες και ακριβείς πηγές. Ωστώσο μη παραγνωρίζοντας τον παράγοντα του ανθρωπίνου σφάλματος ή της λήψης λανθασμένων δεδομένων από τους παροχείς με τους οποίους συνεργάζεται δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι τα δεδομένα είναι απολύτως ακριβή.
Ειδικά για τα δεδομένα των διεθνών χρηματιστηρίων, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μετοχών, ενδέχεται ένα μικρό ποσοστό από αυτές να μην καλύπτεται. Σε περίπτωση σχετικής επισήμανσης προς το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστεθούν τυχόν σύμβολα που λείπουν.
Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την παροχή λανθασμένων δεδομένων ή για ζημίες που μπορεί να υποστούν οι επενδυτές βασιζόμενοι στα δεδομένα καθώς οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των συνδρομητών του Quotes.gr. Καμιά πληροφορία που περιλαμβάνεται στο Quotes.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης µετοχών, παραγώγων και λοιπών αξιών.
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ενημέρωση των δεδομένων να είναι έγκαιρη. Οι συνδρομητές του Quotes.gr δεν έχουν καμία απαίτηση έναντι της εταιρείας σε περίπτωση που αρχείο δεδομένων end-of-day καθυστερήσει να ενημερωθεί μέχρι 3 εργάσιμες. Επίσης, για intraday δεδομένα, εφόσον συντρέχει σοβαρός τεχνικός λόγος, ενδέχεται τα αρχεία αυτά να μην παρέχονται για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τις δυο συνεδριάσεις το μήνα. Εφόσον end-of-day δεδομένα διατίθενται με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) εργασίμων ημερών ή δεν διατίθενται intraday δεδομένα για τις αγορές που καλύπτονται και για περισσότερες από δυο συνεδριάσεις το μήνα, ο συνδρομητής δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να διακόψει την αντίστοιχη συνδρομή του και να λάβει το σύνολο του ποσού που κατέβαλε για αυτή στο ακέραιο.
Το κόστος παροχής των υπηρεσιών του Quotes.gr καθορίζεται αναλυτικά στη σελίδα "Συνδρομές". Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η κάθε συνδρομή αντιστοιχεί μόνο σε ένα συνδρομητή. Απαγορεύεται η χρήση κοινών στοιχείων πρόσβασης από περισσότερους του ενός χρήστες. Η παραβίαση του όρου αυτού, η οποία καταγράφεται από το Quotes.gr, συνεπάγεται τη διακοπή της συνδρομής του χρήστη που έχει κοινοποιήσει τον κωδικό του σε τρίτους χωρίς επιστροφή χρημάτων.
Τα δεδομένα παρέχονται για αποκλειστικά προσωπική χρήση του συνδρομητή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά. Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση των δεδομένων ή η παροχή τους σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Quotes.gr © 2021. All rights reserved

Το Quotes.gr (Εταιρεία) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι υπηρεσίες του να είναι κατά το δυνατόν πλήρεις, αξιόπιστες, εύχρηστες και αποδοτικές. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται υφίστανται συνεχώς ελέγχους για την ορθότητα και την έγκαιρη ανανέωσή τους, η πιθανότητα σφάλματος, τεχνικού ή ανθρώπινου, παραμένει υπαρκτή. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση των υπηρεσιών του Quotes.gr. Οι συνδρομητές του Quotes.gr αποδέχονται με την εγγραφή τους τους όρους χρήσης του site, καθώς και ότι είναι πιθανή η ύπαρξη λαθών στο περιεχόμενο του site και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για ζημιές που μπορεί να υποστούν από τη χρήση των υπηρεσιών του Quotes.gr